Erasmus+

Tytuł projektu:

Inny nie znaczy gorszy – różnorodność jako fundament Europy”

Czas trwania: 1 czerwca 2019 – 31 maja 2021 – projekt przedłużony do 31 maja 2022r.

Kwota dofinansowania:   21 339 euro

Koordynator:  Michał Drozdowski     m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

Planowane mobilności:

 • ”Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration and intercultural education” – szkolenie w Portugalii
 • „Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities” – szkolenie w Grecji
 • „Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society” –  szkolenie w Hiszpanii
 • ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons” –   szkolenie w Niemczech
 • „Fluency and English Language Development for Educational” –  szkolenie na Malcie
 • “4C – Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking” – szkolenie w Hiszpanii

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „AMIGO” jest niewielką placówką (89 uczniów, 35 pracowników edukacyjnych) przystosowaną do pracy z młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera, niedosłuchem, niedowidzeniem, zaburzeniami emocjonalnymi), zarówno w klasie jak i trybie nauczania domowego.

W ostatnich latach, do szkoły zaczęło uczęszczać coraz więcej uczniów-cudzoziemców. Jest to dla nas nowe wyzwanie, do którego chcemy i musimy się przygotować. Rozpoczęliśmy pracę na rzecz propagowania poszanowania kulturalnej różnorodności , przeciwdziałania dyskryminacji, włączenia imigrantów w społeczność szkolną.

Z problemami wykluczenia społecznego stykamy się zarówno w odniesieniu do osób pochodzących z innych krajów jak i niepełnosprawnych. Głównym założeniem naszego projektu zatytułowanego „Inny nie znaczy gorszy – różnorodność jako fundament Europy” jest podjęcie działań zmierzających do lepszego zrozumienia różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz większa wrażliwość na nią.

W ramach projektu przyjęliśmy do realizacji następujące cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie rozwiązań ułatwiającym proces adaptacji uczniom z innych krajów, kręgów kulturowych
 • Wprowadzenie rozwiązań i praktyk zapobiegających społecznemu wykluczeniu naszych uczniów
 • Wprowadzenie metod i technik nauczania dwujęzycznego (CLIL) w naszej placówce
 • Rozszerzenie zastosowania narzędzi IT w procesie edukacji (wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcji, edukacja medialna)
 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej z placówkami z innych krajów EU
 • Podniesienie kompetencji językowych uczniów wśród uczniów i nauczycieli
 • Wprowadzenie nowych form pracy (metod i technik edukacyjnych, sposobów organizacji placówki) w celu podniesienia jakości edukacji w naszej szkole

Do realizacji tych celów zostało wybranych sześcioro pracowników edukacyjnych naszej placówki: nauczyciele języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki oraz pedagog. Są to doświadczeni pracownicy posiadający kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz posługujący się językami obcymi.

Działania projektowe koncentrować się będą wokół:

– analizy potrzeb uczniów i nauczycieli, określenia celów projektu, wyboru uczestników,

– przygotowania uczestników do udziału w kursach specjalistycznych (zajęcia z języka obcego na terenie naszej szkoły, uczestnictwo w szkoleniu w zakresie stosowania technologii IT w szkolnictwie)

– udział w kursach zagranicznych: związanych z technikami pracy w grupie wielokulturowej, przygotowujących do nauczania dwujęzycznego, metodycznych i metodyczno-językowych, wdrażających rozwiązania IT w system edukacyjny

– powrót do kraju i wdrożenie opanowanej wiedzy – zastosowanie poznanych technik i rozwiązań w naszej placówce

– kontynuacji działań w szkole (organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych związanych z tematyką projektu)

– upowszechnianie rezultatów w swojej placówce oraz w społeczności lokalnej i w organizacjach działających na rzecz osób społecznie defaworyzowanych

– podsumowania projektu (ewaluacja podsumowująca, kontynuacja partnerstw ze szkołami z UE i nawiązanie nowych, korzystanie z platform internetowych umożliwiających współpracę i wymianę doświadczeń, dalsze wdrażanie nowych metod, zachęcanie nauczycieli do korzystania z podobnych ofert).

Zakładamy, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie świadomości różnorodności kulturowej w Europie i poza nią, pozwoli nam udoskonalić metody pracy z uczniami z grup defaworyzowanych, zintensyfikować współpracę międzynarodową, podnieść poziom motywacji do nauki naszych uczniów oraz zwiększyć poziom zaangażowania uczniów w aktywność społeczną w szkole i poza nią.

1) Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dla beneficjentów programu Erasmus + dla szkół rozpoczynających realizację projektów unijnych w ramach akcji KA101 SE Mobilność kadry edukacyjnej – Katowice, 11 czerwca 2019 r.
2) Przedstawienie planowanych działań w ramach projektu na Radzie Pedagogicznej, ustanowienie roku szkolnego 2019/20 “Rokiem czterech stron świata” – 29 sierpnia 2019 oraz ulotkowa akcja informacyjna o projekcie na zebraniu z rodzicami – 11 września 2019 r.
3) Kontynuacja całorocznego kursu języka angielskiego dla nauczycieli na dwóch poziomach zaawansowania. 4) Szkolenie na Malcie: „CLIL-Practical Methodology for Teachers working with CLIL”, lipiec 2019.
5) Szkolenie w Niemczech: ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons”, 5-16 sierpnia 2019 r.
6) Wyjście na wystawę prac Doroty Nieznalskiej, Jörga Herolda i Katariny Pirak Sikku p.t. „po/wy/miary”, którzy podążają śladem pseudonaukowych antropologicznych badań wykorzystywanych do celów skierowanych przeciwko człowiekowi , 8 listopada 2019 r.
7) Konferencja dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością – Warszawa, 3 grudnia 2019 8) Maraton pisania listów Amnesty International – w obronie praw człowieka – grudzień 2019.
9) Rozpoczęcie przygotowań do wystawy fotograficznej: „Jak żyjemy, czego potrzebujemy” ukazującej różnorodność kulturową i egzystencjalną w różnych rejonach świata.
10) Zaglądamy do różnych krajów świata, aby zobaczyć w jaki sposób obchodzone są tam Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok – rozmowy na lekcjach, sesja plakatowa oraz jasełka w duchu wielokulturowego przeżywania.
11) Wywiad w j.angielskim z nauczycielem z RPA na temat tradycji świąt bożonarodzeniowych w RPA. 12) Szkolenie z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Lekcja Enter”
13) Bijemy rekord Polski! – V Bieg Erasmus+ zorganizowany przez NA programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W czasie 60 minut pokonaliśmy łączny dystans 43 km w Parku Grabiszyńskim – 24 września 2021 r.
14) Warsztaty „Kulinarna podróż dookoła świata” – prezentacja wybranych kuchni świata, przyrządzanie popularnych dań i napojów, quiz w języku angielskim na temat znajomości europejskich tradycji kulinarnych na platformie quizizz.com – 26 listopada 2021 r.
15) Wielokulturowość w Europie-warsztaty na temat tolerancji, kultury i tradycji krajów UE, poznanie działań UE skierowanych na rzecz poszanowania wielokulturowości- Dom Europy, 13.12.2021 r.
16) Zbiórka na rzecz pomocy Ukrainie, 28.02 – 04.03 2022 r.
17) „Język ukraiński- przydatne zwroty w pierwszych kontaktach z dziećmi”-szkolenie organizowane przez Centrum Kompetencji Vulkan i Wydawnictwo Nową Erę.
18) Studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”.
19) Obchody Światowego Dnia Autyzmu w Amigo, 1-4 kwietnia 2022 r.
20) Kurs „ Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking” w Maladze , 25.04-29.04.2022 r.
21) Konkurs fotograficzny „Różnorodność kulturowa Europy”, maj 2022 r.
22) Szkolenie w Lizbonie – ,,Boost your creativity and prevent early school leaving: Steps for integration and intercultural education”, 23-30 maja 2022 r.
23) Życie ludzi w innych krajach Europy- spojrzenie przez webcamy.
24) Upowszechnianie i ewaluacje częściowe i całkowita.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław