Erasmus+

Tytuł projektu:

Inny nie znaczy gorszy – różnorodność jako fundament Europy”

Czas trwania:    1 czerwca 2019 – 31 maja 2021 

Kwota dofinansowania:   17 214 euro

Koordynator:  Michał Drozdowski     m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

Planowane mobilności:

 • ”ICT as a tool for intercultural and media education” – szkolenie w Portugalii
 • „Special education needs and ICT: Give new learning experiences, equity, inclusion and the best oportunities” –  szkolenie na Malcie  
 • „CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL   – szkolenie w Grecji
 • „Intercultural Competences”  – szkolenie w Grecji
 • „Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”   – szkolenie w Grecji   
 • „Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society” –  szkolenie w Hiszpanii
 • ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons” –   szkolenie w Niemczech
 •  
 • „Fluency and English Language Development for Educational” –  szkolenie na Malcie

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „AMIGO” jest niewielką placówką (89 uczniów, 35 pracowników edukacyjnych) przystosowaną do pracy z młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera, niedosłuchem, niedowidzeniem, zaburzeniami emocjonalnymi), zarówno w klasie jak i trybie nauczania domowego.

W ostatnich latach, do szkoły zaczęło uczęszczać coraz więcej uczniów-cudzoziemców. Jest to dla nas nowe wyzwanie, do którego chcemy i musimy się przygotować. Rozpoczęliśmy pracę na rzecz propagowania poszanowania kulturalnej różnorodności , przeciwdziałania dyskryminacji, włączenia imigrantów w społeczność szkolną.

Z problemami wykluczenia społecznego stykamy się zarówno w odniesieniu do osób pochodzących z innych krajów jak i niepełnosprawnych. Głównym założeniem naszego projektu zatytułowanego „Inny nie znaczy gorszy – różnorodność jako fundament Europy” jest podjęcie działań zmierzających do lepszego zrozumienia różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz większa wrażliwość na nią.

W ramach projektu przyjęliśmy do realizacji następujące cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie rozwiązań ułatwiającym proces adaptacji uczniom z innych krajów, kręgów kulturowych
 • Wprowadzenie rozwiązań i praktyk zapobiegających społecznemu wykluczeniu naszych uczniów
 • Wprowadzenie metod i technik nauczania dwujęzycznego (CLIL) w naszej placówce
 • Rozszerzenie zastosowania narzędzi IT w procesie edukacji (wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcji, edukacja medialna)
 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej z placówkami z innych krajów EU
 • Podniesienie kompetencji językowych uczniów wśród uczniów i nauczycieli
 • Wprowadzenie nowych form pracy (metod i technik edukacyjnych, sposobów organizacji placówki) w celu podniesienia jakości edukacji w naszej szkole

Do realizacji tych celów zostało wybranych sześcioro pracowników edukacyjnych naszej placówki: nauczyciele języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki oraz pedagog. Są to doświadczeni pracownicy posiadający kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz posługujący się językami obcymi.

Działania projektowe koncentrować się będą wokół:

– analizy potrzeb uczniów i nauczycieli, określenia celów projektu, wyboru uczestników,

– przygotowania uczestników do udziału w kursach specjalistycznych (zajęcia z języka obcego na terenie naszej szkoły, uczestnictwo w szkoleniu w zakresie stosowania technologii IT w szkolnictwie)

– udział w kursach zagranicznych: związanych z technikami pracy w grupie wielokulturowej, przygotowujących do nauczania dwujęzycznego, metodycznych i metodyczno-językowych, wdrażających rozwiązania IT w system edukacyjny

– powrót do kraju i wdrożenie opanowanej wiedzy – zastosowanie poznanych technik i rozwiązań w naszej placówce

– kontynuacji działań w szkole (organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych związanych z tematyką projektu)

– upowszechnianie rezultatów w swojej placówce oraz w społeczności lokalnej i w organizacjach działających na rzecz osób społecznie defaworyzowanych

– podsumowania projektu (ewaluacja podsumowująca, kontynuacja partnerstw ze szkołami z UE i nawiązanie nowych, korzystanie z platform internetowych umożliwiających współpracę i wymianę doświadczeń, dalsze wdrażanie nowych metod, zachęcanie nauczycieli do korzystania z podobnych ofert).

Zakładamy, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie świadomości różnorodności kulturowej w Europie i poza nią, pozwoli nam udoskonalić metody pracy z uczniami z grup defaworyzowanych, zintensyfikować współpracę międzynarodową, podnieść poziom motywacji do nauki naszych uczniów oraz zwiększyć poziom zaangażowania uczniów w aktywność społeczną w szkole i poza nią.

1) Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dla beneficjentów programu Erasmus + dla szkół rozpoczynających realizację projektów unijnych w ramach akcji KA101 SE Mobilność kadry edukacyjnej – Katowice, 11 czerwca 2019 r.

2) Przedstawienie planowanych działań w ramach projektu na Radzie Pedagogicznej, ustanowienie roku szkolnego 2019/20 “Rokiem czterech stron świata”  – 29 sierpnia 2019  oraz  ulotkowa akcja informacyjna o projekcie na zebraniu z rodzicami – 11 września 2019 r.

3) Kontynuacja całorocznego kursu języka angielskiego dla nauczycieli na dwóch poziomach zaawansowania.

4) Szkolenie na Malcie: „CLIL-Practical Methodology for Teachers working with CLIL”,  lipiec 2019.

5) Szkolenie w Niemczech: ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons”,  5-16 sierpnia 2019 r.

6) Wyjście na wystawę prac Doroty Nieznalskiej, Jörga Herolda i Katariny Pirak Sikku p.t. „po/wy/miary”, którzy podążają  śladem pseudonaukowych antropologicznych badań wykorzystywanych do celów skierowanych przeciwko człowiekowi ,  8 listopada 2019 r.

7) Rozpoczęcie przygotowań do wystawy fotograficznej: „Jak żyjemy, czego potrzebujemy” ukazującej różnorodność kulturową i egzystencjalną w  różnych rejonach świata.

8) Zaglądamy do różnych krajów świata, aby zobaczyć w jaki sposób obchodzone są tam Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok – rozmowy na lekcjach, sesja plakatowa oraz jasełka w duchu wielokulturowego przeżywania.

 

Szanowni Państwo, po rozpoczęciu roku szkolnego w całej Polsce odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12. roku życia.
Nasza szkoła we współpracy z punktem szczepień także umożliwi Państwu szczepienie naszych uczniów oraz ich najbliższej rodziny.

Wychowawcy na wrześniowych zebraniach przekażą zainteresowanym Rodzicom formularze deklaracji chęci zaszczepienia dzieci.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pojawiające się u Państwa wątpliwości znajdą Państwo na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach https://vaccination-info.eu/pl