logo

Informacje ogólne

Nauka w Szkole Podstawowej AMIGO odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia, tolerancji i indywidualizacji pracy z uczniem. Jest to możliwe poprzez dobór właściwych metod i form pracy.

Wewnątrzszkolny system oceniania ukierunkowany na ukazywanie dobrych stron ucznia, jego pozytywną motywację do pracy. Służy temu:

 • Comiesięczna ocena zachowania ucznia – daje możliwość zmiany swych zachowań i postaw ucznia na lepsze
 • Szkolny program wspierania uzdolnień w ramach zajęć indywidualnych, konsultacji lub kół zainteresowań
 • Ocenianie ucznia w zależności od dysfunkcji głównie na podstawie wypowiedzi ustnych bądź pisemnych.
 • Ocenianie uczniów dyspanseryjnych pod kątem włożonego wysiłku, a nie tylko za uzyskany efekt końcowy.
 • Wydłużenie czasu na prace pisemne, dodatkowe prace domowe i ćwiczenia na lekcji o różnej skali trudności i różnorodności form.
 • Organizacja egzaminów (maturalnych, gimnazjalnych) w warunkach i formie dostosowanej do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
 • Rozumienie zachowań współtowarzyszących różnego rodzaju dysfunkcjom (np. przy dysleksji – zaburzenia mowy, orientacji w przestrzeni, postaw lękowych lub agresywnych, itp.).

Kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej ze szczególnym uwrażliwieniem na tolerancję wobec drugiego człowieka – uczymy się siebie wzajemnie. Uczniowie pełnosprawni uczą się jak żyć z osobami niepełnosprawnymi i na odwrót, osoby niepełnosprawne uczą się funkcjonować z osobami sprawnymi.

 • Liczne koła zainteresowań.
 • Akcje charytatywne (Góra Grosza, Akcja Pajacyk, Zbiórka na rzecz Schroniska dla Zwierząt, Zbiórka darów na rzecz uczniów z rodzin wielodzietnych SP w Zaborowie, Zbiórka surowców wtórnych, z których dochód przeznaczony jest na Dom Seniora).
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne.
 • Organizacja konkursów propagujących ideę integracji.
 • Udział uczniów niepełnosprawnych we wszystkich wyjściach, wyjazdach organizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, wycieczki, itp.). Szkoła w pełnym zakresie zabezpiecza organizację przejazdów na własny koszt.

Szkoła AMIGO należy do Miejskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie.

Realizowane programy to: „Asertywność – sztuka bycia sobą”, „Jak sobie radzić ze stresem”, „Człowiek, miłość, rodzina”, „Problemy nastolatka”, „Narkotyki w świecie – profilaktyka”, „Debaty – profilaktyka uzależnień”, „Nie truj się – kampania profilaktyczno-edukacyjna”, „Szkoła wolna od narkotyków”, „Profilaktyka antytytoniowa”, „Program antyalkoholowy NOE”, „Profilaktyka antytytoniowa”, „Profilaktyka AIDS – Bez ryzyka”, „Droga do Sukcesu”, „Czy naprawdę jesteśmy inni?”, „Razem w szkole”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Połączeni Sportem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „e-Twinning”, „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo”.

Wspomaganie rozwoju młodzieży możliwe jest również dzięki:

 • Stosowaniu w praktyce możliwości wydłużenia o rok etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce, na wniosek rodziców, z wybranych przedmiotów organizowane są zajęcia indywidualne, np. z matematyki lub języka polskiego, natomiast wszystkie pozostałe przedmioty nauczane są w zespole klasowym.
 • Nauczanie indywidualne (orzeczenie PPP) prowadzone jest wyłącznie na terenie szkoły. Młodzież włączana jest do grup rówieśniczo-klasowych na lekcjach: religii, sztuki, techniki, języków obcych, informatyki zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym regulaminem zajęć nauczania indywidualnego.
 • Młodzież z wadami słuchu bądź z głęboką dysleksją rozwojową zwolniona z drugiego języka obcego (opinia PPP) udaje się w czasie „wolnych” lekcji odpowiednio na zajęcia wyrównawczo-konsultacyjne, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia informatyczne.
 • Organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych (koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Organizacja konsultacji z każdego przedmiotu (2 godz. – tygodniowo).
 • Wspomaganie nauczania poprzez stosowanie programów komputerowych i nowoczesnych technologii : rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, kalkulatory graficzne, playstation 3,
 • Nauczanie języków obcych na poziomie gimnazjum – 6 godzin tygodniowo (3 godziny jęz.angielskiego i 3 godz. jęz.niemieckiego), na poziomie LO – 10 godzin tygodniowo (6 godzin jęz. angielskiego i 4 godziny – jęz. niemieckiego).
 • Prowadzenie Programów Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Droga do Sukcesu”, „Debaty Szkolne”, „Przedsiębiorczość”, „Ekonomia Stosowana”
 • Zajęcia z wychowania fizycznego: sala gimnastyczna.
 • Koła zainteresowań: plastyczne, matematyczne, informatyczne, muzyczne, maturalne koła przedmiotowe: biologiczne, historyczne, matematyczne, WOS, fizyczne oraz wiele innych (patrz – koła zainteresowań).
 • Zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych dla klas licealnych.
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych dla III klasy gimnazjum.
 • Organizacja próbnych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych.

Praca z dzieckiem i rodziną

 • Comiesięczne spotkania na wywiadówkach i konsultacjach grupowych
 • W indywidualnych przypadkach praca terapeutyczna z rodziną w ujęciu systemowym.
 • Psychologiczne doradztwo i pomoc rodzinie.
 • Pilotowanie i pomoc w zakresie orzecznictwa oraz opiniowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Pomoc rodzicom w pozyskiwaniu sponsorów opłacających naukę dziecka.
 • Organizowanie badań przesiewowych dla uczniów szkoły (bezpłatne badania mowy, słuchu i wzroku).
 • W uzasadnionych przypadkach – konsultacje z lekarzem psychiatrą.

Baza lokalowa

 • Budynek bez barier architektonicznych: winda, podjazdy, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ogrodzony teren rekreacyjny.
 • Biblioteka.
 • Sala informatyczna z dostępem do Internetu.
 • Gabinety: chemiczny, biologiczny, informatyczny, plastyczny, terapii pedagogicznej, terapii neurologopedycznej, muzykoterapii, biofeedback’u, AVS, RSA, terapii sensorycznej, terapii zajęciowej.
 • Gabinet pomocy przedmedycznej.
 • Bufet.